Érkezés   Távozás
Ajánlatkérés
HUN I  ENG I  DE I  RO
Corso Hotel
Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Leel-Őssy Kft. Corso Boutique Hotel**** Gyula

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai

 • Név : Leel-Őssy Kft. Corso Boutique Hotel****

 • székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.

 • Szálláshely címe: 5700 Gyula, Megyeház utca 1.

 • cégjegyzékszáma: Cg.01-09-884837

 • adószám: 10424324-2-41

 • telefonszám: 66/644-940

 • e-mail: info@gyulahotelcorso.hu

  (a továbbiakban: a „Adatkezelő”)

  tevékenység : TEÁOR 5510’08  Szállodai szolgáltatás

  Az Adatkezelő, mint a Corso Boutique Hotel**** Gyula (továbbiakban: Szálloda) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k) vagy vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

  Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a  www.gyulahotelcorso.hu weboldalon, továbbá a Szálloda recepcióján papíralapon is elérhető. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

  Jelen szabályzat az   Corso Boutique Hotel**** Gyula szálloda  által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

  I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

  1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szállodával kapcsolatba kerülő természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

  2. Hivatkozva az I.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Szálloda mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
  - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
  - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  rendelkezéseinek.

   

  3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

  II. SZABÁLYZAT HATÁLYA

  1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat visszavonásig hatályos.

  2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szállodára, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

  3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálloda minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

  III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

  Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  Szálloda: a 5700 Gyula, Megyeház utca 1 címen található a Corso Boutique Hotel**** Gyula szálloda, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  Adatkezelő:   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat és a Szálloda szempontjából adatkezelő:  Leel-Őssy Kft.
  székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3.

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

  Weboldal: a www.gyulahotelcorso.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

  Facebook oldal: a https://www.facebook.com/pages/Corso-Butique-Hotel-Gyula  portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

  IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

  1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

  V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

  1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

  a.  az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

  b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

  c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

  d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

  e. a Szállodában megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

  f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

  g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

  h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

  i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

  k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

  l. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

  3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

  VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

  VI.1   Szállodai szolgáltatások igénybevétele

  1. A szállodai szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.

  2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.

  VI.2  Ajánlatkérés

  1. A http://www.gyulahotelcorso.hu/ajanlatok weboldalon keresztül történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • Kiválasztott csomag*

 • Név*

 • E-mail*

 • Telefonszám*

 • Érkezés napja*

 • Távozás napja*

 • Éjszakák száma*

 • Felnőttek száma*

 • Gyermekek száma

 • Gyermekek életkora

 • „honnan értesült a szállodáról?”

 • Megjegyzés

 • A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

  2. Az ajánlatkérés önkéntes.

  3. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  a. Az érintett a weboldal „ÁRAK, menüpontjában eljut az adott oldalra, ahol az oldal alján lehetősége van a VI.2.1 pontban meghatározott adatokat megadni. Érintett az adatok megadását, követően az Ajánlatkérés megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.

  b. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott  munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik. A beérkezett adatokat alapján az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

  VI.3  Szobafoglalás

  1. A szobafoglalás során az adatkezelő az alábbi adatokat kéri/kérheti a Vendégtől:

 • Kiválasztott csomag*

 • Név*

 • Lakcím*

 • E-mail*

 • Telefonszám*

 • Érkezés napja*

 • Távozás napja*

 • Felnőttek száma*

 • Gyermekek száma

 • Gyermekek életkora

 • Szobatípus

 • Megjegyzés

 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

  2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

  a. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.

  b. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő szobafoglalási ügyintézői a foglalási programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.

  c. A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban/e-mailben értesíti az érintettet.

  VI.4  Bejelentkezés és a bejelentő lap

  1. Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • Vezetéknév*

 • Keresztnév*

 • Születési hely, dátum*

 • Igazolványszám*

 • Lakcím*

 • Érkezés napja*

 • Elutazás napja*

 • Gépjármű rendszáma

 • E-mail cím

 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

  2. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.

  3. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

  4. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a VI.5. pontban foglaltak az irányadóak.

  5. A Vendég bejelentő lapon közölt adatai irányadóak az általa igénybe vett valamennyi szállodai szolgáltatásra.

  VI.5 Hírlevél

  1. Érintett a weboldalon keresztül, e-mailben, vagy a Szállodában az egyes szolgáltatások igénybevétele során papír alapon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

  2. A kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév*

 • Keresztnév*

 • E-mail cím*

 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

  3. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes.

  4. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.

  5. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.

  6. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg.

  7. Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

  8. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

?